facebooktwitterrssyoutube

 

Gazimağusa
Clouds
31°C
 • Emlak Grupları

 • Satılık Emlaklar

 • Şehirler

 • Emlak Ara

 • Satın Alma Rehberi

 • Kıbrıs Rehberi

 • Kıbrıs Tanıtım Videosu

Emlak yatırım ortaklığı nedir?

Emlak yatırım ortaklıkları ne iş yapar?

Emlak yatırım ortaklıklarının ekonomiye katkısı nedir?

Emlak yatırım ortaklığı yatırımcılara ne gibi avantajlar sağlar?

Emlak yatırım ortaklığına ortak olmanın yatırımcılara sağladığı haklar nelerdir?

Emlak yatırım ortaklıklarına nasıl yatırım yapabilirim?

Emlak yatırım ortaklığının paylarına yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Payların değeri nasıl belirleniyor?

Emlak yatırım ortaklıklarının türleri nelerdir?

Emlak yatırım ortaklığının işleyiş yapısı nasıldır?

Emlak değerleme hizmeti neleri kapsar?

Emlak yatırım ortaklıkları nasıl kurulur?

Emlak yatırım ortaklıklarının paylarının halka arzı nasıl gerçekleşir?

Bir Emlak yatırım ortaklığına ait temel bilgileri hangi kaynaklardan elde edebilirim?

Emlak yatırım ortaklıklarına ait finansal bilgileri nasıl elde edebilirim?

Emlak yatırım ortaklığı bağımsız denetim kapsamında mıdır?

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları neler yapabilir?

Emlak yatırım ortaklıkları neler yapamaz?

Emlak yatırım ortaklıkları nerelere yatırım yapabilirler?

Emlak yatırım ortaklıklarının yatırımlarına ilişkin ne gibi kısıtlamalar vardır?

Emlak yatırım ortaklıklarının tabi olduğu portföy sınırlamaları nelerdir?

Emlak yatırım ortaklıkları başka neler yapabilirler?

Emlak yatırım ortaklıkları nasıl vergilendiriliyor?

Emlak Yatırım Ortaklığı Nedir?

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen

Emlak yatırım ortaklıkları, Emlaklere, Emlak projelerine, Emlake

dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri

gerçekleştirmek ya da be

lirli bir Emlake yatırım yapmak amacıyla kurulabilen ve izin

verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen, gelirleri kurumlar vergisinden istisna tutulmuş

(Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5/1

-

d

-

4) sermaye piyasası kurumlarıdır.

Emlak

Yatırım Ortaklıkla

rı Ne İş Yapar?

Emlak yatırım ortaklığının amacı, getiri potansiyeli yüksek Emlaklere ve

Emlak projelerine yatırım yapmak, portföyündeki Emlaklerden kira geliri ve

Emlak alım satım kazancı elde etmektir. Portföyündeki gayrime

nkullerin alım

satımından kar sağlayan Emlak yatırım ortaklığı, yılsonunda bu karı ortaklarına

temettü olarak dağıtabilmekte ve bu suretle Emlak gelirini ortaklarına

aktarabilmektedir. Böylece Emlak yatırım ortaklığının paylarını satın al

arak ortak

olan bir yatırımcı, yüksek getirili Emlaklerin gelirlerinden dolaylı olarak

yararlanmış olmaktadır. Yatırımcılar Emlak yatırım ortaklıklarının temettülerine

ortak olmak yanında, bu ortaklıkların paylarının borsada oluşan olası fiyat

artışlarından da

yararlanma imkanına sahiptirler. Emlak yatırım ortaklığı sisteminde, likiditesi daha

düşük olan Emlakün kendisinden ziyade, ona yatırım yapan bir şirketin paylarının

satın alınması, Emlak yatırımının likidite edilmesi sor

ununu ortadan kaldırmaktadır.

Emlak yatırım ortaklıkları, sadece Emlake dayalı portföyün işletilmesi

faaliyeti kapsamında faaliyet gösterebilirler. Bunun doğal bir sonucu olarak, Emlak

yatırım ortaklıkları aktiflerinde makine ve ekipman

bulunduramazlar. Ayrıca, inşaat

işlerini kendileri üstlenemez, proje yürütemez, ancak inşaatını başka şirketlerin

gerçekleştirdiği projelere finansman sağlayabilirler. Bir şirketin mevcut faaliyetlerini

Emlak yatırım ortaklıklarının faaliyetlerine d

eğiştirmesi koşuluyla Emlak

yatırım ortaklığına dönüşmesi mümkündür.

Emlak

Yatırım Ortaklıklarının Ekonomiye Katkısı

Nedir?

Emlak yatırım ortaklıkları, iş merkezleri veya alışveriş merkezleri gibi büyük ölçekli

Emlak projelerinin finansmanına kaynak sağlar. Şirketlerin bu tür büyük projeleri

gerçekleştirmesi için önemli ölçüde finansman yükünü üstlenmesi gerekir. Bu

durum, çoğu

kez kendi özkaynakları yetersiz olan şirketler için faiz yükü anlamına gelen kredi yoluyla

finansman demektir.

Halbuki bu tür

projeler, halktan Emlak yatırım ortaklığı payları karşılığında toplanacak paralarla

finanse edilebilir.

Böylelikle şirketin finansman yükü büyük ölçüde hafiflemiş olur.

Emlak

Yatırım Ortaklığı Yatırımcılara Ne Gibi Avantajlar Sağlar?

Bir Emlak veya bir projenin ne şekilde finanse edileceği kararı, projenin

büyüklüğüne, kullanım ve inşaat haklarına, şirketin

karlılık

potansiyeline, finansman

maliyetine bağlıdır.

Devletin konut

ve

Emlak sorununu kamusal bir olgu olarak

algıla

ması neticesinde

uygulanan vergi teşvikleri, Emlak finansmanında

Emlak

yatırım ortaklığını cazip hale getirmektedir.

Yatırımcılar açısından ise, Emlak ve Emlake dayalı

yatırımların psikolojik

bir güven unsuru oluşturduğu inkar edil

emez.

Ayrıca, çeşitlendirme yoluyla riskin

azaltılabilmesi, yatırımın borçlanma ile finanse edilebilmesi ve amortisman ayrılabilmesi

gibi hususlar yatırımcılar için Emlak yatırımını cazip kılan unsurlardır.

Yatırımcılar Emlak yatırım ortaklığı

paylarını borsada satabilmenin yanında, bu

payların borsada oluşan olası fiyat artışlarından da yararlanma imkanına sahiptirler

.

Ayrıca, şirket portföyü Emlak alanında uzman

kişiler tarafından yönetildiğinden,

herhangi bir kişinin kendi başına

yatır

ım yapmasından daha etkin sonuçlar elde

edilebilmektedir.

Bu

şirketlere yatırım yapan yatırımcıların bir kısmının da uluslararası kuruluşlar olduğu

görülmektedir. Bu kuruluşlar, gelişmekte olan ülkelerdeki Emlak getirilerinden

faydalanmak amacıyla,

organize bir şekilde işleyen ikincil piyasalarda işlem gören

Emlak yatırım

ortaklığı paylarını almayı, doğrudan Emlak yatırımına tercih

etmektedirler.

Emlak

Yatırım Ortaklığına Ortak Olmanın Yatırımcılara Sağladığı Haklar Nelerdir?

Bir

Emlak yatırım ortaklığının paylarına yatırım yapan yatırımcı, Türk Ticaret

Kanunu'ndan kaynaklanan aşağıdaki haklara sahip olmaktadır:

a)

Ortaklığın elde ettiği kardan, kar dağıtımı yapılması halinde, payına düşen kısmını

alma hakkı,

b)

Ortaklığın tasfiyes

i halinde tasfiye payı hakkı,

c)

Ortaklığın kendi kaynaklarından yapacağı sermaye artırımı nedeniyle

d)

çıkaracağı payları bedelsiz olarak alma hakkı,

e)

Ortaklığın sermaye artırımında yeni payları edinmede öncelik (rüçhan)

f)

hakkı,

g)

Genel kurul toplantılarına

katılma, konuşma ve öneride bulunma hakkı,

h)

Genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkı,

i)

Ortaklığın faaliyetleri ve hesapları hakkında bilgi alma, inceleme ve

denetleme

hakkı.

Emlak

Yatırım Ortaklıklarına Nasıl Yatırım

Yapabilirim?

Emlak

yatırım

ortaklığı

paylarına

yatırım yapmak isteyen

yatırımcılar

,

borsada

işlem

yapmaya yetkili bir

yatırım

kuruluşuna

talimat vererek,

diledikleri Emlak

yatırım ortaklığının

paylarını

satın alabilirler.

Ayrıca, b

ir

Emlak yatırım ortaklığı

na ilk

halka arzda (birincil piyasada)

da

yatırım yapmak mümkündür.

Bunun için

,

sirküler

duyurularını izlemek ve satış yerlerine başvurmak

gerekmektedir.

Emlak

Yatırım Ortaklığının Paylarına Yatırım

Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Yatırımcılar,

yatırım yapmayı planladıkları Emlak yatırım ortaklığının karlılık

durumunu, finansman yapısını, faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgileri, şirketin faaliyet

raporlarından ve kamuya açıklanan finansal tablolarından izlemelidirler. Ayrıca şirketin

,

sermaye, yönetim ve finansal yapısı ile faaliyetleri hakkındaki değişikliklere ilişkin olarak,

şirket tarafından yapılan özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan

takip etmelidirler.

Payların

Değer

i Nasıl Belirleni

yo

r

?

Emlak

yatırım ortaklıklarının paylarının değeri borsada işlem gören diğer

ortaklıklarda olduğu gibi serbest piyasa ortamında arz ve talep ilişkisi içerisinde

belirlenmektedir.

Emlak

Yatırım Ortaklıklarının Türleri Nelerdir?

Emlak ya

tırım ortaklıkları belirli bir projeye veya Emlake yatırım yapmak ya

da belirli bir alanda faaliyet göstermek amacıyla kurulabileceği gibi, amaçlarında böyle bir

sınırlama olmaksızın ancak belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacı

dahilinde kalmak şartıyla da kurulabilirler.

Emlak

Yatırım Ortaklığının İşleyiş Yapısı Nasıldır?

Müteahhit

Emlak yatırım ortaklıkları portföyünde

yer alan Emlak projelerinin inşaat

işlerini gerçekleştirmeyi taahhüt eden gerçek ya da tüzel kişilerdir.

İşletmeci Şirket

Ortaklık ile yaptığı bir sözleşme çerçevesinde ortaklığın mülkiyetinde bulunan veya

kiralamış olduğu otel, hastane, alış veriş

merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar,

konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki Emlakleri ticari maksatla

işleten şirketlerdir.

Danışman Şirket

Ortaklık ile yaptığı bir sözleşme çerçevesinde ortaklığa proje gelişt

irme ve kontrol

hizmetleri de dahil olmak üzere Emlak portföyünün geliştirilmesi ve alternatif yatırım

imkanlarının araştırılmasına yönelik hizmetleri sunabilen şirketlerdir.

Emlak Değerleme Şirketi

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimen

kullere, Emlake dayalı haklara ve

Emlak projelerine ilişkin değerleme hizmeti verecek şirketler listesinde adı bulunan

şirketlerdir.

Emlak

Değerleme Hizmeti Neleri Kapsar?

Emlak yatırım ortaklıkları aşağıda sayılan işlemler için,

Sermaye Piyasası Kurulu

tarafından listeye alınmış bağımsız bir Emlak değerleme şirketine, işleme konu olan

varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdürler.

a)

Portföyde yer alan Emlaklerin,

Emlake dayalı hakların ve

Emlake dayalı projelerin alım veya

satımı,

b)

Portföyde yer alan Emlaklerin kiraya

verilmesi,

c)

Kiraya verilmek üzere Emlak

kiralanması,

d)

Portföyde yer alan Emlaklerden kiraya verilenlerin kira sözleşmeleri

nin

yenilenmesi veya uzatılması,

e)

Emlak ipoteği kabul edilmesi,

f)

Emlake dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre

uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit

edilmesi,

g)

Portföye Sermaye Piya

sası Kurulu'nca değerleme yaptırılması uygun görülecek

diğer varlıkların dahil edilmesi ve çıkarılması,

h)

Ortaklık portföyünde yer alan ve ortaklığın hesap döneminin son üç ayı içerisinde

herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yı

lsonu

değerlerinin tespiti,

i)

Portföyde yer alan Emlaklerin, Emlake dayalı hakların ve Emlake

dayalı projelerin niteliğinin veya cinsinin değiştirilmesi,

j)

Ortaklığa ayni sermaye konulması.

Emlak

Yatırım Ortaklıkları Nasıl Kurulur?

Gay

rimenkul yatırım ortaklıkları, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yeni bir anonim şirket

olarak kurulabildikleri gibi, daha önce başka amaçla kurulmuş anonim şirketlerin esas

sözleşmelerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak değiştirmek

suretiyle, Emlak yatırım ortaklığına "dönüşmeleri" de mümkündür. Her iki şekilde de

Emlak yatırım ortaklıklarının kuruluşunun veya dönüşümünün Kurul'ca uygun

görülmesi gereklidir. Kurul onayından sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na kuruluş/es

as

sözleşme değişikliği izni için başvurulur. Emlak yatırım ortaklıkları, Bakanlığın

kuruluş/esas sözleşme değişikliği iznini vermesinin ardından kuruluşun/esas sözleşme

değişikliğine ilişkin genel kurul kararının tescilini takiben, ortaklık sermayes

ini kullanarak

şirket portföyünü oluştururlar.

Emlak

Yatırım Ortaklıklarının Paylarının Halka Arzı Nasıl Gerçekleşir?

Emlak yatırım ortaklığı olarak kurulan veya esas sözleşme tadili yoluyla Emlak

yatırım ortaklığına dönüşen ortaklıkların, paylarını halka arz yoluyla satabilmek için

kuruluşlarının veya esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilini

takip eden 3 ay

içinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mekan, donanım ve personeli temin

etmeleri ve organizasyonu kurmaları, Emlak yatırım ortaklığı olarak kurulan

ortaklıkların genel müdürün atanmasına ve portföye dahil edilecek va

rlıklara ilişkin

taahhütlerini yerine getirmeleri, şekli ve esasları Kurulca belirlenecek halka arz başvuru

formunu ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak çıkarılmış sermayelerinin asgari

%25'ini temsil eden payların halka arzına ilişkin izahnamenin o

naylanması talebiyle Kurula

başvurmaları zorunludur.

Bir

Emlak Yatırım Ortaklığına Ait Temel Bilgileri

Hangi Kaynaklardan Elde Edebilirim?

Emlak yatırım ortaklıklarının paylarının halka arzı sırasında ve sonrasında yatırımcılar

ihtiyaç duydukl

arı bilgileri aşağıdaki kaynaklardan elde edebilirler.

Esas Sözleşme

Şirketin kuruluşuna ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu

mevzuatı çerçevesinde düzenlenen ve şirketin ticaret unvanı, amacı ve faaliyet konusu,

süresi, yetkili

organları gibi konuları içeren bir belgedir. Şirket, esas sözleşmenin tescili ile

tüzel kişilik kazanır.

İzahname

Halka arzda şirket paylarını satın almak suretiyle şirkete ortak olacak yatırımcılara şirketin

amacı, süresi, ticaret unvanı, tescil tarihi ve

numarası, halka arz edilecek payların tutarı ve

oranı, şirketin faaliyet ve yatırımları, şirketin finansal tabloları, imtiyazlı paylar gibi

konularda bilgi vermeyi amaçlayan bir kamuyu aydınlatma aracıdır.

Sirküler

Şirket paylarını satın almak suretiyle

şirkete ortak olacak yatırımcıların, halka arza

çağrılması amacıyla yayınlanan bir duyurudur.

İzahname ve sirküler, başvuru yerlerinde yatırımcıların incelemesine açık tutulur ve ayrıca,

Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile şirketin internet si

tesinde de

yayımlanır.

Finansal Tablolar

Emlak yatırım ortaklıkları Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ilişkin

düzenlemeleri çerçevesinde finansal tablolarını hazırlar ve kamuya açıklarlar.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları

Emlak

yatırım ortaklıkları, üçer aylık dönemler itibarıyla yönetim kurulu faaliyet

raporları düzenlerler. Bu raporlarda asgari olarak, portföyde yer alan varlıklara ilişkin olarak

hazırlanan değerleme raporlarının özetine, son üç aylık döneme ilişkin gelişmeler

in özetine,

projelere ilişkin mevcut durum, tamamlanma oranı ve süresi, öngörülerin gerçekleşme

durumu, sorunlar gibi ilave açıklamalara, portföyde yer alan varlıklardan kiraya verilenler ile

ilgili ayrıntılı bilgilere, ortaklığın ilgili hesap dönemine ait

karşılaştırmalı finansal tablolarına

ve portföy sınırlamalarının kontrolüne ilişkin bilgilere yer verilir.

Yönetim kurulu faaliyet raporları Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerinde

belirtilen sürelerde kamuya açıklanır. Söz konusu rapor aynı

zamanda ortaklık merkezinde

ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur. Ayrıca talep etmeleri

halinde masrafları ortaklarca karşılanmak üzere ortaklara da gönderilir. Yönetim kurulu

faaliyet raporları en az on yıl süreyle orta

klık nezdinde saklanır.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerin tamamına Emlak yatırım ortaklıklarının internet

sitelerinde yer alan "sürekli bilgilendirme formları"ndan da ulaşılması mümkündür.

Özel Durum Açıklamaları

Kurul düzenlemeleri çerçevesinde k

amuya açıklanması gereken hususlara ilişkin şirket

açıklamalarına http://www.kap.gov.tr/ internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Emlak

Yatırım Ortaklıklarına Ait Finansal Bilgileri

Nasıl Elde Edebilirim?

Emlak yatırım ortaklıklarının finansal tablolarının hazırlanmasında ve kamuya

açıklanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlama ile ilgili

düzenlemelerine uyulması gerekmektedir. Konsolide finansal tablo hazırlama

yükümlülüğü bulunan gayr

imenkul yatırım ortaklıkları konsolide finansal tablolarıyla

birlikte bireysel finansal tablolarını da kamuya açıklarlar.

Emlak yatırım ortaklıkları, ara dönem finansal raporlarını üç aylık dönemler itibarıyla

hazırlamak, üç ayda bir hazırlanan ara d

önem ve yıllık finansal raporlarını, varsa bunlara

ilişkin bağımsız denetim raporları ile birlikte, elektronik imzalı olarak kamuyu aydınlatma

platformuna (www.kap.gov.tr) göndermekle yükümlüdürler.

Emlak

Yatırım Ortaklığı Bağımsız Denetim

Kapsamınd

a Mıdır?

Emlak yatırım ortaklığı, paylarının halka arz edildiği hesap dönemi itibariyle,

sürekli bağımsız denetime tabidir. Bunun sonucu olarak şirketin 6. ve 12. ay sonu

itibariyle finansal tabloları, Kurul tarafından listeye alınmış bir bağımsız d

enetim kuruluşu

tarafından denetlenmektedir.

Emlak

Yatırım Ortaklıkları Neler Yapamaz?

a)

Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar ve mevduat

toplama sonucunu verecek iş ve işlemler yapamazlar.

b)

İzin verilen işlemler dışında

ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamazlar.

c)

Hiçbir şekilde Emlaklerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez ve bu amaçla

personel ve ekipman edinemezler. Ancak yürütülen projelerin kontrol işleri dahili

olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam

edilen personel kapsam dışındadır.

d)

Hiçbir surette otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari

depolar, konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki

Emlakleri ticari

maksatla işletemez ve bu

amaçla personel

istihdam edemezler.

Ancak, ortaklık

portföyünde kira geliri

elde etme amacına

yönelik Emlakler

olması halinde, söz

konusu Emlaklere

veya onların bağımsız

bölümlerine ilişkin

olarak güvenlik, temizlik, genel idare ve buna benzer nitelikteki teme

l hizmetler

ile ortaklık portföyünde yer alan Emlakler ve Emlak projelerinin

pazarlanmasına ve değerinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak reklam ve

promosyon faaliyetleri nedeniyle istihdam edilen personel bu kapsamda

değerlendirilmez.

e)

Ke

ndi personeli vasıtasıyla portföye konu olan veya olacak projeler hariç olmak

üzere başka kişi ve kuruluşlara proje geliştirme, proje kontrol, mali fizibilite,

yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler veremezler.

f)

Kredi veremezler, Kurulun finansal r

aporlamaya ilişkin düzenlemelerinde

tanımlanan ilişkili taraflarıyla herhangi bir mal veya hizmet alım satımı işlemine

dayanmayan borç alacak ilişkisine giremezler.

g)

Belgeye dayandırılmayan ve piyasa rayicinden bariz farklılık gösteren bir harcama

veya komi

syon ödemesinde bulunamazlar.

h)

Sürekli olarak kısa vadeli Emlak alım satımı yapamazlar.

G

ayrimenkul

Yatırım Ortaklıkları

Hangi Faaliyetlerde Bulunabilirler?

a)

Alım satım kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis,

alışveriş mer

kezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü

Emlakü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı

veya satmayı vaad edebilirler.

b)

Kendi mülkiyetlerindeki arsa ve arazilerin yanı sıra, hasılat payl

aşımı veya kat

karşılığı arsa satışı sözleşmeleri akdettiği başka kişilere ait arsalar üzerinde,

Emlak projesi geliştirebilirler veya projelere üst hakkı tesis ettirmek

suretiyle yatırım yapabilirler.

c)

Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirile

bilmesi için belirli asgari

donanıma ihtiyaç duyan Emlaklerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin

edebilirler.

d)

Mülkiyeti başka kişilere ait olan Emlakler üzerinde kendi lehine üst hakkı,

intifa hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve

bu hakları üçüncü kişilere

devredebilirler.

e)

Mülkiyetine sahip oldukları Emlakler üzerinde başka kişiler lehine üst

hakkı, intifa hakkı ve devre mülk irtifakı tesis edebilir ve bu hakların üçüncü

kişilere devrine izin verebilirler.

f)

Özel düzenlemeler s

aklı kalmak kaydıyla Yap

-

İşlet

-

Devret modeliyle

geliştirilecek projeleri, düzenlemelerde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla

kendisi veya başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle

gerçekleştirebilirler.

g)

Aracılık faaliyeti kapsamında

olmamak kaydıyla sermaye

piyasası araçlarını alabilir ve

satabilir, Takasbank para

piyasası ve ters repo işlemi

yapabilir, Türk Lirası veya

yabancı para cinsinden

mevduat veya katılma hesabı

açtırabilirler, sermaye

piyasası ar

açlarını ödünç

verebilirler. Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile

herhangi bir anda portföylerindeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin

en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını, gerekli teminatın

sa

ğlanması koşuluyla ödünç verebilirler.

h)

İşletmeci şirketlere, diğer Emlak yatırım ortaklıklarına, Yap

-

işlet

-

devret

projeleri kapsamında kurulan şirketlere, belirli Emlaklerin ya da

Emlake dayalı hakların portföye

alınması amacıyla sınırlı olarak faaliyet

konusu yalnızca Emlak olan yurt dışında kurulu şirketlere, Emlaklerin

ya da Emlake dayalı hakların değerinin, iştirak edilecek şirketin finansal

tablolarında yer alan aktif toplamının en az %75'i

ni oluşturduğu Türkiye'de

kurulu şirketlere, portföylerinde yer alan ve/veya yer alması planlanan

Emlak, Emlake dayalı hak veya Emlak projelerine ilişkin

altyapı hizmetlerinin; ilgili mevzuatta yer alan yasal zorunluluklar gereği yalnızca

bu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak

şirketler tarafından yapılmasının zorunlu olması halinde, bu şirketlere iştirak

edebilirler.

i)

Özel sözleşme hükümleri müsait olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek amacıyla

üçüncü şahıslardan Emlak kiralayabilirler ve bunları tekrar kiraya

verebilirler.

j)

Risklere karşı korunmak amacıyla swap ve forward işlemler yapabilirler, opsiyon

yazabilirler, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri alabilirler.

k)

Kat karş

ılığı ve hasılat paylaşımı yapılan projelerde, projenin gerçekleştirileceği

arsaların sahiplerince ortaklığa, bedelsiz veya düşük bedel karşılığı ortaklık lehine

üst hakkı tesis edilmesi veya arsanın devredilmesi halinde, projenin teminatı

olarak arsa sahi

bi lehine ortaklık portföyünde bulunan Emlakler üzerine

ipotek veya diğer sınırlı ayni haklar tesis edebilirler. Ayrıca Emlaklerin,

Emlak projelerinin ve Emlake dayalı hakların satın alınması sırasında

yalnızca bu işlemlerin finansm

anına ilişkin olarak ya da yatırımlar için kredi

temini amacıyla portföydeki varlıklar üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlı ayni

hakları tesis edebilirler.

l)

Kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili maliyetlerini karşılamak

amacıyla hesap

dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları finansal

tablolarında yer alan konsolide olmayan öz sermayelerinin beş katı kadar kredi

kullanabilirler.

m)

Sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde borçlanma aracı ihraç

edebilirler.

n)

Kurul düzenlem

eleri çerçevesinde Emlak sertifikası ve portföydeki

Emlaklerin satış veya satış vaadi sözleşmeleri ile satışından kaynaklanan

senetli alacakları ile kira gelirlerinin teminatı altında varlık teminatlı menkul

kıymet ihraç edebilirler.

o)

Münhasıran

bir projeyi gerçekleştirmek maksadıyla, bir veya birkaç ortakla adi

ortaklık oluşturabilirler.

Emlak

Yatırım Ortaklıklarının Yatırımlarına İlişkin

Ne Gibi Kısıtlamalar Vardır?

a)

Hiçbir şirkette sermaye veya oy haklarının %5'inden fazlasına

sahip olamazlar.

Ayrıca bu kapsamdaki yatırımlarının toplamı aktif toplamının %10'unu aşamaz.

b)

Altına, kıymetli madenlere ve diğer emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem

sözleşmelerine yatırım yapamazlar.

c)

Yatırım fonları payları hariç, Borsada veya Borsa

dışı teşkilatlanmış piyasalarda

işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamazlar, sermaye piyasası

araçlarının alım satımlarının Borsa kanalıyla yapılması zorunludur.

d)

Sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul kıymet işlemi

y

apamazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar.

e)

Türev araçları kullanarak korunma amacını aşan işlemler yapamazlar.

f)

Kanunen ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç

olmak üzere varlıkların portföye alımı ve portföyde

n satımı sırasında varlık

değerinin % 3'ünü aşan komisyon ücreti ve benzeri giderler yapamazlar.

g)

Herhangi bir şekilde, devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan

varlıklara ve haklara yatırım yapamazlar.

Emlak

Yatırım Ortaklıklarının Tabi Olduğu Portföy

Sınırlamaları Nelerdir?

a)

Emlaklere, Emlaklere dayalı haklara ve Emlak projelerine aktif

toplamının en az % 51'i oranında yatırım yapmak zorundadırlar.

b)

Sermaye piyasası araçları, ters repo ve Tak

asbank para piyasası işlemleri ile

iştiraklerin tamamına en fazla aktif toplamının % 49'u oranında, bu varlıklar

içerisinde yer alan yatırım amaçlı Türk Lirası veya yabancı para cinsinden

mevduat/katılma hesabına ise en fazla aktif toplamının % 10'u oranın

da yatırım

yapabilirler.

c)

Yabancı Emlaklere, Emlake dayalı sermaye piyasası araçlarına ve

faaliyet konusu yalnızca Emlak olan yurt dışında kurulu şirketlere aktif

toplamının en çok % 49'u oranında yatırım yapabilirler.

d)

Portföyünde bulunan

ve alımından itibaren beş yıl geçmesine rağmen üzerlerinde

proje geliştirilmesine yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve

arazilerin oranı aktif toplamının %20'sini aşamaz.

e)

Belirli alanlarda faaliyet

göstermek veya belirli

projelere yatırım yapmak

üzere kurulan

ortaklıkların aktif

toplamlarının en az

%75'inin, unvanlarında

ve/veya esas

sözleşmelerinde

belirtilen varlıklardan

oluşması zorunludur.

f)

Genel amaçlı Emlak yatı

rım ortaklıklarının portföylerini sektör, bölge ve

Emlak bazında çeşitlendirmeleri ve uzun vadeli yönetmeleri esastır.

Emlak

Yatırım Ortaklıkları Başka Neler Yapabilirler?

Teminat Verebilme

Emlak yatırım ortaklıkları tarafından, kat karşı

lığı yapılan projelerde, projenin

gerçekleştirileceği arazilerin sahiplerince ortaklığa bedelsiz veya düşük bedel karşılığı

ortaklık lehine üst hakkı tesis edilmesi halinde, projenin teminatı olarak arazi sahibi lehine

ipotek veya sınırlı ayni haklar tesis

edilmesi mümkündür. Ayrıca Emlaklerin,

Emlak projelerinin ve Emlake dayalı hakların satın alınması sırasında yalnızca

bu işlemlerin finansmanına ilişkin olarak ya da yatırımlar için kredi temini amacıyla

portföydeki varlıklar üzerinde re

hin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edilebilir.

Borçlanma

Emlak yatırım ortaklıkları, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili

maliyetlerini karşılamak amacıyla hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya açıkladıkları

finansal tablola

rında yer alan konsolide olmayan özsermayesinin beş katı kadar kredi

kullanabilirler.

Emlak Sertifikası ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhracı


ince ofisŞirketimiz Kıbrıs emlak sektöründe başarılı işlere imza atarak kurumsallaşmıştır. Gazimağusa'daki ofisiyle siz değerli müşterilerimize ihtiyaçlarınız doğrultusunda en uygun fiyata en yüksek kaliteli emlaklar sunmaktadır.

Uzun yıllardır Kıbrıs'ta emlak piyasasında hizmet veren İnce Emlak, kazanmış olduğu deneyimlerle girişimcilere uygun gayrimenkul fırsatları sunmak, finansal kaynaklara ulaşmada yardımcı olmak, yeni iş alma ve yeni proje üretmede ihtiyaç duyulan bilgi donanımını sağlamak konularında alanında tecrübeli ve profesyonel ekimiz ile size Kıbrıs'ta Emlak Danışmanlık desteği hizmetleri de vermekteyiz.

Geçmişten günümüze, gerek teknik altyapımız, gerekse isabetli ekspertiz analizlerimizle sektörümüzde fark yaratmak ve koşulsuz memnuniyet sağlamak için, büyümesini istikrarlı bir biçimde sürdüren İnce Kıbrıs Emlak her geçen gün daha iyi hizmet verebilmek için %100 müşteri memnuniyeti odaklı hizmet politikası doğrultusunda hizmet vermeye devam etmektedir.

KKTC sınırları içinde her türlü emlak alım ve satımı (müstakil ev, villa, penthouse, apartman, işyeri, arsa ve arazi) yapmaktayız. Müşterilerimize, şirketimize ve toplumumuza yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere, ahlaklı ve dürüst olmayı ilke edindik. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz...

Kıbrıs'ta Emlak Danışmanınız

{tortags,93,1}

Döviz Kurları

Alış Satış
USD USD TL TL
EURO EURO TL TL
STERLIN STE TL TL

Hava Durumu

Clouds

31°C

Gazimağusa

Clouds

Nem: 30%

Rüzgar: 2.36 km/h

 • 28 Haz 2022

  Güneşli 31°C 31°C

 • 28 Haz 2022

  Güneşli 26°C 26°C

Abone Olun

Güncel haber ve duyurularımızdan haberdar olun!